رومانتویی

 • رومانتویی مکعبی

  رومانتویی مکعبی

  90,000 تومان
  رومانتویی مکعبی از جنس نقره عیار 925 و نگین مکعب زیرکونیای اتریشی و رنگ صد در صد ثابت که توسط چی بلا ساخته شده است.این رومانتویی به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این رومانتویی…
 • رومانتویی طرح مروارید صدفی

  رومانتویی طرح مروارید صدفی

  141,000 تومان
  رومانتویی طرح مروارید صدفی  از جنس نقره عیار 925 و نگین کریستال و رنگ صد در صد ثابت که توسط چی بلا ساخته شده است.این رومانتویی با  آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این رومانتویی می تواند یادگاری شایسته…
 • رومانتویی طرح مروارید

  رومانتویی طرح مروارید

  193,000 تومان
  رومانتویی طرح مروارید از جنس نقره عیار 925 و نگین مکعب زیرکونیای اتریشی و رنگ صد در صد ثابت که توسط چی بلا ساخته شده است.این رومانتویی به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این…
 • رومانتویی طرح گل

  رومانتویی طرح گل

  97,000 تومان
  رومانتویی طرح گل  از جنس نقره عیار 925 و نگین مکعب زیرکونیای اتریشی و رنگ صد در صد ثابت که توسط چی بلا ساخته شده است.این رومانتویی به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند.…
 • رومانتویی طرح قلب

  رومانتویی طرح قلب

  93,000 تومان
  رومانتویی طرح قلب از جنس نقره عیار 925 و نگین مکعب زیرکونیای اتریشی و رنگ صد در صد ثابت که توسط چی بلا ساخته شده است.این رومانتویی به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این…
 • رومانتویی طرح مروارید

  رومانتویی طرح صلیب

  80,000 تومان
  رومانتویی طرح صلیب از جنس نقره عیار 925 و نگین مکعب زیرکونیای اتریشی و رنگ صد در صد ثابت که توسط چی بلا ساخته شده است.این رومانتویی به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این…
 • رومانتویی طرح ستاره

  رومانتویی طرح ستاره

  92,000 تومان
  رومانتویی طرح ستاره  از جنس نقره عیار 925 و نگین مکعب زیرکونیای اتریشی و رنگ صد در صد ثابت که توسط چی بلا ساخته شده است.این رومانتویی به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این…
 • رومانتویی طرح دایره ای

  رومانتویی طرح دایره ای

  124,000 تومان
  رومانتویی طرح دایره ای  از جنس نقره عیار 925 و نگین مکعب زیرکونیای اتریشی و رنگ صد در صد ثابت که توسط چی بلا ساخته شده است.این رومانتویی به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند.…
 • رومانتویی طرح دایره

  رومانتویی طرح دایره

  76,000 تومان
  رومانتویی طرح دایره از جنس نقره عیار 925 و نگین مکعب زیرکونیای اتریشی و رنگ صد در صد ثابت که توسط چی بلا ساخته شده است.این رومانتویی به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این…
 • رومانتویی طرح دایره

  رومانتویی طرح دایره

  102,000 تومان
  رومانتویی طرح دایره از جنس نقره عیار 925 و نگین مکعب زیرکونیای اتریشی و رنگ صد در صد ثابت که توسط چی بلا ساخته شده است.این رومانتویی به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این…
 • رومانتویی طرح مروارید

  رومانتویی طرح برگ

  80,000 تومان
  رومانتویی طرح برگ از جنس نقره عیار 925 و نگین مکعب زیرکونیای اتریشی و رنگ صد در صد ثابت که توسط چی بلا ساخته شده است.این رومانتویی به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این…
 • رومانتویی طرح برف

  رومانتویی طرح برف

  128,000 تومان
  رومانتویی طرح برف از جنس نقره عیار 925 و نگین مکعب زیرکونیای اتریشی و رنگ صد در صد ثابت که توسط چی بلا ساخته شده است.این رومانتویی به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند.…
نمایش در هر صفحه :